REGULAMIN SERWISU SPONSORHELP.PL

§1

WSTĘP

Regulamin określa zasady działania Serwisu, korzystanie z jego Usług, sposób rejestracji, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, zasady przetwarzania danych osobowych oraz Politykę prywatności.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://sponsorhelp.pl w zakładce „Regulamin” oraz jest dołączany w formie załącznika do wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta.

Podstawy prawne niniejszego Regulaminu stanowią:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);
 • inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§2

DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy dokument obowiązujący od dnia 15.11.2022 r.
 2. Usługodawca - Japadori Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 6 lok. 77, 02 - 601 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 965070, NIP 5213963506, REGON 5217115402, wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego: 5.000,00 PLN. E-mail kontaktowy: [email protected]
 3. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sponsorhelp.pl, prowadzony przez Usługodawcę.
 4. Konto - istniejący w Serwisie wpis powstały w wyniku rejestracji oraz akceptacji Regulaminu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 5. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz wpisana do rejestru REGON, która założyła Konto w Serwisie.
 6. Sponsor – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wpisana do rejestru REGON, której dane wprowadzane są przez Użytkownika w trakcie przygotowywania Oferty Sponsoringowej.
 7. Projekt – prezentacja stworzona przez Użytkownika, za pomocą dostępnego w Serwisie formularza projektowego, który ma na celu przedstawienie planowanego przez Użytkownika przedsięwzięcia, zawierająca m.in. informacje o nazwie projektu, czasie jego trwania, obszarze realizacji, randze, odbiorcach, uczestnikach, gwiazdach, wydarzeniach czy gościach specjalnych (VIP).
 8. Oferta Sponsoringowa – przygotowana przez Użytkownika, za pomocą dostępnego w Serwisie formularza ofertowego, propozycja współpracy w zakresie realizacji danego Projektu, zawierająca m.in. dane wybranego przez Użytkownika Sponsora oraz proponowane Sponsorowi świadczenia promocyjne.
 9. Pakiet – zakupiona przez Użytkownika usługa pozwalająca na aktywację Projektu oraz generowanie Ofert Sponsoringowych, a także dokupienie kolejnych Ofert Sponsoringowych.
 10. Adres URL – unikalny adres internetowy (URL) umożliwiający dostęp do Oferty Sponsoringowej w formie graficznej.
 11. Reprezentant – osoba umocowana do działania w imieniu Użytkownika lub osoba upoważniona przez Użytkownika do założenia Konta w Serwisie, a także zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 14. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności polegająca na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, zapewnieniu sprawnego działania Serwisu oraz przechowywaniu, przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Użytkownika.

§3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis działający pod adresem https://sponsorhelp.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Racławicka 6/77, 02-601 Warszawa.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługi Usługodawcy są świadczone jedynie na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Serwis nie świadczy usług na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę oświadcza, że posiada ona dla niej charakter zawodowy.

§4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą, po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, z chwilą użycia przez Użytkownika przycisku „Załóż Konto” oraz zaakceptowaniu Regulaminu.
 2. Treść Umowy odpowiada treści Regulaminu.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny.
 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika w Serwisie między innymi w sytuacji, gdy Użytkownik:
  1. podejmuje działania na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy;
  2. umieszcza lub przyzwala na umieszczanie w formularzach projektowych i ofertowych, treści naruszających prawo bądź dobre obyczaje lub mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 1. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez usunięcia Konta w Serwisie. W celu usunięcia Konta, Użytkownik zobowiązany jest do wejścia w zakładkę ,,Konto’’, następnie kliknięcia w pole ,,Usuń konto w serwisie SponsorHelp’’, a następnie do potwierdzenia usunięcia Konta poprzez kliknięcie w pole ,,Tak, chce usunąć konto’’.
  Użytkownik, który rozwiązuje Umowę w powyższy sposób, oświadcza, że jest świadomy bezpowrotnego i trwałego usunięcia dotychczasowo prowadzonych przez niego danych. Użytkownik jest świadom, iż w dniu rozwiązania Umowy wszelkie aktywne Pakiety zostają zakończone, a Oferty Sponsoringowe, które zostały przez niego udostępnione, przestają być dostępne zarówno dla Użytkownika, jak i Sponsorów.

§5

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies (w tym obsługę skryptów JavaScript) oraz konto poczty e-mail i telefon, a także obsługującym co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows 7+, macOS 10.13+, iOS 14.8+ oraz Android 8.1+.
 2. Usługodawca informuje, iż niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazany w ustępie powyżej, może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta.
 3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w ust. 1 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
 4. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://sponsorhelp.pl lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości mailowej informującej o uruchomieniu działalności Serwisu, przesłanej przez Usługodawcę osobom, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną i wypełniły w tym celu stosowny formularz.
 5. Cofnięcie zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu oznacza rozwiązanie Umowy. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody i przesłania w tym celu stosownego oświadczenia na następujący adres [email protected] W takim przypadku odpowiednio stosuje się §4 ust. 6 zdanie ostatnie Regulaminu.
 6. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Usługa Pakietu, dotycząca możliwości aktywacji Projektu, a następnie wygenerowania graficznej formy Oferty Sponsoringowej, unikalnego Adresu URL i hasła do graficznej formy Oferty Sponsoringowej, jest odpłatna.
 8. Reprezentant/Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
  1. w przypadku osób prawnych – danych osoby prawnej w postaci Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz numeru telefonu (dane kontaktowe osoby prawnej), a także danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Reprezentanta oraz jego stanowiska, a także numeru telefonu, jeżeli takowy został przez Reprezentanta wskazany;
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – danych osobowych w postaci Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), imienia i nazwiska Reprezentanta/Użytkownika, jego stanowiska oraz numeru telefonu.

  Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

 1. Reprezentant zakładając Konto w Serwisie, oświadcza, iż jest upoważniony do zakładania Konta w Serwisie i zawierania umowy w imieniu i na rzecz Użytkownika, a także oświadcza, iż uzyskał on stosowną zgodę pozostałych reprezentantów Użytkownika do dokonania tychże czynności. Niemniej, Usługodawca ma prawo uzależnić świadczenie Usług dla Użytkownika od uprzedniego udokumentowania, że Reprezentant jest legitymowany do działania w imieniu i na rzecz podmiotu zawierającego umowę z Usługodawcą, a w szczególności do założenia Konta w Serwisie i zawarcia umowy z Usługodawcą.

§6

ZASADY TWORZENIA PROJEKTU, PRZYGOTOWYWANIA OFERTY ORAZ SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, w ramach Usług ma możliwość bezpłatnego stworzenia Projektu i przygotowania Oferty Sponsoringowej za pomocą dedykowanych ku temu formularzy (projektowego i ofertowego), dostępnych w Serwisie, znajdujących się w zakładce ,,Projekty’’. Użytkownik, ma ponadto możliwość, za określoną opłatą, wykupienia Pakietu, w którego skład wchodzą takie usługi jak: aktywowanie Projektu, wygenerowanie Oferty Sponsoringowej, w tym unikalnego Adresu URL i hasła (przekierowującego i umożliwiającego dostęp do Oferty Sponsoringowej w formie graficznej), a także dokupienie kolejnych Ofert Sponsoringowych.
 2. W celu stworzenia Projektu, zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do wejścia w zakładkę ,,Projekty’’ lub do kliknięcia w pole ,,Utwórz swój pierwszy projekt’’ na stronie głównej Serwisu. Po stworzeniu Projektu pojawi się on w zakładce ,,Projekty’’.
 3. Po stworzeniu Projektu, Użytkownik ma możliwość przygotowania Oferty Sponsoringowej dedykowanej dla danego Projektu za pomocą formularza ofertowego do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie w pole ,,Dodaj ofertę’’ (od razu po utworzeniu Projektu) lub po wejściu w zakładkę ,,Lista ofert’’ i następnie kliknięcie w pole ,,Dodaj ofertę’’.
 4. W celu prawidłowego stworzenia Projektu oraz przygotowania Oferty Sponsoringowej, nie jest wymagane wypełnienie przez Użytkownika wszystkich poszczególnych pól w danej zakładce formularza. Pola konieczne do prawidłowego wypełnienia formularza oznaczone są gwiazdką (,,*’’). Pozostałe pola Użytkownik wypełnia stosownie do charakteru i założeń jego Projektu oraz Oferty Sponsoringowej.
 5. Po utworzenie Projektu, celem jego aktywacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. kliknięcia w pole ,,Aktywuj Standard’’ lub ,,Aktywuj Premium’’ (tuż po zakończeniu tworzenia Projektu, tj. przejściu i wypełnieniu wszystkich zakładek formularza projektowego) lub;
  2. wejścia w zakładkę ,,Aktywacja projektu’’ na stronie Projektu i kliknięcie w pole ,,Aktywuj Standard’’ lub ,,Aktywuj Premium’’ lub;
  3. wejścia w zakładkę ,,Wygeneruj i udostępnij’’ na stronie Oferty Sponsoringowej (Projekt musi być nieaktywny).
 6. Aktywacja Projektu jest możliwa, tylko wtedy, gdy wszystkie etapy (zakładki) formularza projektowego zostały uzupełnione. Wypełnienie wszystkich etapów formularza, potwierdza pojawienie się komunikatu o treści: ,,Aktywuj Projekt’’. W przeciwnym razie, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia Projektu (,,Dokończ uzupełnianie projektu”).
 7. Po kliknięciu w przycisk ,,Aktywuj Standard’’ lub ,,Aktywuj Premium’’ Użytkownik zostanie przekierowany na stronę zamówienia (,,Podsumowanie zamówienia’’), gdzie będzie mógł dokonać płatności za wybrany Pakiet.
 8. Po zamówieniu Pakietu, na adres mailowy Użytkownika, zostanie przesłana informacja zawierająca szczegóły zamówienia, a w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, także dane niezbędne do dokonania płatności za zamówienie.
 9. W zakładce ,,Zamówienia’’ , dostępnej po wejściu w zakładkę ,,Konto’’ znajdują się wszystkie złożone przez Użytkownika zamówienia wraz z ich statusem płatności.
 10. Po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę, Użytkownik ma możliwość wygenerowania utworzonej za pomocą formularza ofertowego Oferty Sponsoringowej. W tym celu Użytkownik zobligowany jest do:
  1. kliknięcia w pole ,,Wygeneruj ofertę’’ w zakładce ,,Wygeneruj i udostępnij’’ lub;
  2. kliknięcia w pole ,,Wygeneruj ofertę’’, które znajduje się u góry ekranu strony Oferty Sponsoringowej, niezależnie od włączonej zakładki.
  Wyszarzone pole ,,Wygeneruj ofertę’’ oznacza, iż Użytkownik wykorzystał wszystkie możliwości wygenerowania Ofert Sponsoringowych w ramach jednego Projektu.
 11. Po wygenerowaniu każdej Oferty Sponsoringowej, Użytkownik uzyskuje unikalny Adres URL oraz hasło, które umożliwiają dostęp do wygenerowanej Oferty Sponsoringowej w formie graficznej.
 12. Udostępnienie Oferty Sponsoringowej możliwe jest poprzez kliknięcie w pole ,,Wygeneruj i udostępnij”, przy czym Oferta Sponsoringowa musi być już wygenerowana.
 13. Użytkownik posiada możliwość dokupienia kolejnych Ofert Sponsoringowych dla Projektu w ramach wykupionego Pakietu – liczba dostępnych Ofert Sponsoringowych zależna jest od wykupionej wersji Pakietu. Każda, nowa Oferta Sponsoringowa może być wygenerowana dla jednego (tego samego) Sponsora lub różnych Sponsorów. Celem wykupienia kolejnych Ofert Sponsoringowych Użytkownik zobowiązany jest do kliknięcia w pole ,,Dokup x kolejnych’’. Pole te dostępne są:
  1. na stronie Projektu, niezależnie od włączonej zakładki (pod tytułem Projektu) lub;
  2. na stronie Oferty Sponsoringowej, niezależnie od włączonej zakładki (pod nazwą Projektu dedykowanego dla danej Oferty Sponsoringowej) lub;
  3. na stronie Oferty Sponsoringowej w zakładce ,,Wygeneruj i udostępnij’’ (pod niebieskim polem dotyczącym aktywacji Projektu).
  Dokupienie kolejnych Ofert Sponsoringowych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Projekt jest aktywny. W powyższych miejscach Użytkownik ma również możliwość zweryfikowania ile dokładnie Ofert Sponsoringowych wygenerował dla Sponsorów oraz sprawdzenia jaka jest całkowita liczba dostępnych do dokupienia Ofert Sponsoringowych w ramach wybranego Pakietu.
 14. Możliwość generowania, dokupienia Ofert Sponsoringowych oraz dostęp do nich jest ograniczony czasowo do 60 lub 90 dni od dnia zaksięgowania płatności za wybrany Pakiet. Wygenerowana przez Użytkownika Oferta Sponsoringowa w formie graficznej będzie dostępna przez ten czas pod wygenerowanym przez Użytkownika Adresem URL oraz hasłem, a także w panelu (Koncie) Użytkownika. Po upływie powyższego terminu, a tym samym wygaśnięciu Pakietu, Użytkownik traci dostęp do Oferty Sponsoringowej, jak i możliwość jej podglądu w panelu (Koncie) Użytkownika, a także edycji.
 15. Powiększenie Pakietu o kolejne Oferty Sponsoringowe nie przedłuża jego ważności (dostępności Projektu oraz innych Ofert Sponsoringowych).
 16. Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany drogą mailową o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Projektu/Pakietu oraz o możliwości jego przedłużenia (wykupienia na kolejne x dni). Informacja o wygaśnięciu Projektu/Pakietu pojawi się również po kliknięciu w wygenerowany przez Użytkownika Adres URL, pod którym znajdzie się komunikat o niedostępności Projektu i w związku z tym o konieczności kontaktu z Usługodawcą w celu jej przedłużenia.
 17. Informacja o dacie wygaśnięcia Projektu/Pakietu dostępna jest w zakładce ,,Projekty’’ – na liście Projektów.
 18. W terminie, o którym mowa w ust. 14, Użytkownik posiada możliwość edycji większości danych wprowadzonych do Projektu i Oferty Sponsoringowej oraz bezpłatnego wygenerowania odświeżonej wersji także po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Po dokonaniu zmiany danych w Ofercie Sponsoringowej, Użytkownik uzyska nowy, indywidualny Adres URL oraz nowe hasło, umożliwiające dostęp do Oferty Sponsoringowej w formie graficznej. Pod poprzednim Adresem URL, dotyczącym pierwotnej wersji Oferty Sponsoringowej, pojawi się komunikat, iż Oferta Sponsoringowa jest nieaktualna. Po zamówieniu Oferty Sponsoringowej, Użytkownik nie ma jednak możliwości zmiany nazwy Projektu, obszarów jego realizacji oraz danych Sponsora.
 19. Edycja Oferty Sponsoringowej nie powoduje wydłużenia jej dostępności o kolejne x dni. Termin, o którym mowa w ust. 14 ograniczony jest zarówno do pierwotnej Oferty Sponsoringowej, jak i jej zmodyfikowanej wersji.
 20. Serwis przewiduje możliwość wygenerowania więcej niż jednej Oferty Sponsoringowej dla jednego Projektu.
 21. Usługodawca przewiduje możliwość skorzystania przez Użytkownika z kodu rabatowego, który musi zostać wpisany w odpowiednim polu przed dokonaniem zapłaty za zamówiony Pakiet. Kod rabatowy jest uwzględniany w podsumowaniu zamówienia.

§7

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zakazuje się rozpowszechniania przez Użytkownika za pośrednictwem Konta i dostępnych w Serwisie formularzy, treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści, zdjęć oraz grafik które w szczególności:
  1. naruszają prawa i dobra osób trzecich;
  2. wzywają do nienawiści na jakimkolwiek tle, w tym rasowym, etnicznym, wyznaniowym, kulturowym oraz dotyczącym orientacji seksualnej;
  3. propagują pornografię lub przemoc, a także inne zachowanie nieakceptowalne społecznie;
  4. naruszają prawa uczciwej konkurencji, prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej;
  W przypadku naruszenia ww. praw całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 1. Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych, a także na skutek wystąpienia siły wyższej.
 3. Usługodawca nie świadczy usługi umożliwiającej Użytkownikowi wyszukiwanie Sponsorów.
 4. Usługodawca nie świadczy usługi umożliwiającej wysyłanie Sponsorowi Ofert Sponsoringowych. Użytkownik po zakupieniu Oferty Sponsoringowej i uzyskaniu unikalnego Adresu URL oraz hasła, może go przesłać samodzielnie do wybranego przez siebie Sponsora, poprzez udostępnienie mu ww. danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie ww. danych nieodpowiednim osobom.
 5. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, za pomocą dostępnych w serwisie formularzy, wybór poszczególnych, gotowych danych oraz informacji. Jednakże, szczegółową treść Projektu i Oferty Sponsoringowej Użytkownik przygotowuje we własnym zakresie.
 6. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby świadczone przez niego Usługi były wykonywane w sposób profesjonalny. Współpracuje on ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, która wykorzystywana jest do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych przez niego Usług. Co więcej, dla zapewnienia Użytkownikowi możliwości przygotowania jak najatrakcyjniejszej Oferty Sponsoringowej, Usługodawca wykorzystuje w Serwisie algorytmy, bazujące na szczegółowych badaniach1, które zostały przeprowadzane wśród różnego rodzaju podmiotów z terenu całej Polski.
 7. Usługodawca zaznacza, iż ostateczny sukces wygenerowanej za pomocą Serwisu Oferty Sponsoringowej, zależny jest także od wyjątkowości i atrakcyjności Projektu oraz Oferty Sponsoringowej Użytkownika, jak również dokładności i szczegółowości wprowadzonych przez Użytkownika danych oraz informacji. Powyższe oznacza, iż Usługodawca nie gwarantuje, że sporządzona przez Użytkownika Oferta Sponsoringowa za pomocą dostępnych w Serwisie gotowych funkcji, wzbudzi zainteresowanie i spełni oczekiwania wybranego przez Użytkownika Sponsora.
 8. Usługodawca, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu braku sukcesu Użytkownika w odnalezieniu Sponsora czy też zdobycia stosownego finansowania dla jego Projektu. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który tworzy Ofertę Sponsoringową samodzielnie i we własnym zakresie przedstawia ją potencjalnemu Sponsorowi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych oraz informacji, jak również innych treści wprowadzanych przez Użytkownika w formularzach samodzielnie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dalszą ewentualną współpracę pomiędzy Sponsorem a Użytkownikiem, która powstała na bazie realizacji założeń znajdujących się w wygenerowanej za pomocą Serwisu Ofercie Sponsoringowej.
 11. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek przyszłych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Sponsorem, których przedmiotem jest realizacja założeń znajdujących się w wygenerowanej za pomocą Serwisu Ofercie Sponsoringowej. Usługodawca ponadto nie gwarantuje, że Użytkownik i Sponsor zawrą takową umowę, jak i nie gwarantuje, że są oni odpowiednio uprawnieni do jej zawarcia i zdolni do jej wykonania. Wszelkie roszczenia powstałe lub mogące powstać w przyszłości pomiędzy Użytkownikiem a Sponsorem związane z niewykonaniem umowy lub nienależytym wykonaniem łączącej ich umowy, nie dotyczą Usługodawcy.
 12. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, w szczególności w formie naruszenia zasad uczciwiej konkurencji, a także dóbr osobistych Usługodawcy (jego dobrego imienia, tj. jego reputacji, renomy, opinii handlowej, marki itp.), Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w szczególności:
  1. skasować konto Użytkownika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu;
  2. wezwać Użytkownika do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków tychże naruszeń;
  3. wezwać Użytkownika do naprawienia szkody na zasadach ogólnych;
  4. wezwać Użytkownika do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  5. wezwać Użytkownika do wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. w ostateczności wystąpić na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przeciwko Użytkownikowi (w szczególności z powództwem o ochronę dóbr osobistych, z powództwem o naprawienie szkody powstałej po stronie Usługodawcy w związku z zachowaniem Użytkownika; powództwem o naruszenie własności intelektualnej);
  7. zawiadomić odpowiednie organy ścigania, w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa popełnienia przez Użytkownika przestępstwa lub wykroczenia.
  Usługodawca nie wyklucza możliwości wykorzystania innych niż powyższe, stosownych instrumentów prawnych w celu ochrony jego interesu oraz praw.
 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.

§8

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody przy rejestracji w Serwisie, Reprezentant/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę (zwanego również dalej na potrzeby niniejszego paragrafu „Administratorem”) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – Reprezentanta osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  2. numer telefonu – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz Reprezentanta osobyprawnej, jeżeli takowy zostanie przez Reprezentanta wskazany;
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
  4. adres poczty elektronicznej – Reprezentanta osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w myśl art. 10 ust. 2 ustawy świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. adres IP – Użytkowników oraz pozostałych osób przeglądających Serwis.
 1. Reprezentant/Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w ust. 1. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takim przypadku § 5 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Dane osobowe o których mowa w ust. 2 będą przetwarzane w następujących celach:
  1. założenia Konta w Serwisie, weryfikacji uprawnień Reprezentanta do działania w imieniu i na rzecz Użytkownika, umożliwienia kontaktu pomiędzy Usługodawcą oraz Reprezentantem/Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka zakładania fałszywych kont, egzekwowania zasad Serwisu, rozwiązywania problemów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenia Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. zapewnienia obsługi usług płatniczych oraz zabezpieczenia płatności dokonywanych przez Użytkownika w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia Usług, jeżeli w stosunku do usługi występuje taka konieczność, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości;
  6. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem Usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. obsługi reklamacji, w tym rozwiązywaniu problemów technicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  8. prowadzenia analiz statystycznych (analiza aktywności Użytkowników, w tym aktywności historycznych, w celu optymalizacji świadczonych usług), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  9. przesyłania informacji handlowych przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Reprezentantowi/Użytkownikowi przysługuje:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu;
  7. na podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom:
  1. świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności w zakresie wygenerowania unikalnego Adresu URL i hasła do Oferty Sponsoringowej, jak również w zakresie wygenerowania Oferty Sponsoringowej w formie graficznej;
  2. świadczącymi na rzecz Administratora usługi przechowywania danych osobowych, usługi analityczne i statystyczne, usług płatnicze, usług windykacyjne, usługi prawnicze oraz usługi podatkowo – księgowe.
 1. Powyższe podmioty nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowania/Reprezentanta dla własnych celów (dane osobowe zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Administratora), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz Polityki ochrony prywatności.
 2. Reprezentant/Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych Reprezentanta/Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji lub obrony przed roszczeniami, a także jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Reprezentanta/Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych w ust. 2 będzie skutkować brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług. Nie dotyczy to sytuacji kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania świadczenia Usług, lub do momentu cofnięcia zgody, chyba, że będzie istniała inna podstawa prawna ich przetwarzania. Dane osobowe mogą być przechowywane również do czasu trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Reprezentanta/Użytkownika, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych za jego zgodą lub w stosunku do danych osobowych przetwarzanych do celów marketingu bezpośredniego Usługodawcy lub w innym prawnie usprawiedliwionym celu.
 6. Dane osobowe Reprezentanta/Użytkownika nie będą podlegać profilowaniu w tym zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 7. Administrator nie jest administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych rozpowszechnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług.
 8. W przypadku przekazania przez Użytkownika w ramach formularza ofertowego oraz projektowego dokumentów na których utrwalone zostały dane osobowe osób trzecich, Użytkownik przesyłając te dokumenty do Administratora zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgodę osób których dane zostały na nich utrwalone na udostępnienie ich na rzecz Usługodawcy, względnie istnieje inna niż zgoda podstawa prawna ich przetwarzania oraz spełnił wobec nich obowiązek informacyjny. W przypadku braku posiadania takich zgód Użytkownik zobowiązany jest do anonimizacji dokumentów w zakresie danych osobowych osób trzecich, przed przesłaniem ich do Administratora.

§9

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy, Użytkownika lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów lub w zakresie których korzysta z bezpłatnych, otwartych licencji. Korzystanie z utworów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Zamieszczone przez Użytkownika w formularzu projektowym i ofertowym utwory, a tym samym autorskie prawa majątkowe do tychże utworów, przysługują Użytkownikowi lub podmiotom trzecim względem, których Użytkownik otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów lub w zakresie których korzysta z bezpłatnych, otwartych licencji. Użytkownik udostępniając utwory, które objęte są autorskimi prawami majątkowymi podmiotów trzecich, jednocześnie oświadcza, iż uzyskał ich stosowną zgodę na korzystanie z tychże utworów, które są przez niego zamieszczane w formularzach dostępnych w Serwisie. Wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich ponosi Użytkownik.
 4. Celem promocji Serwisu lub planowanych przez Użytkownika wydarzeń, Użytkownik może udzielić Usługodawcy stosownej licencji (pisemnej zgody) na korzystanie z jego autorskich praw majątkowych do utworów znajdujących się w Projekcie lub Ofercie Sponsoringowej.
 5. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.
 6. Wszelkie opisy lub zdjęcia znajdujące się w Serwisie niepochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie Prawo własności przemysłowej, pozwalających mu na korzystanie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

§10

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności osób korzystających z Serwisu. W tym celu Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i fizyczne, w tym systemy szyfrowania danych oraz systemy haseł, które pozwalają na skuteczną ochronę przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych, co sprawia, że dane są chronione w jak najwyższym stopniu.
 2. Zagrożeniem dla osób korzystających z Usług, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty elektronicznej istotne jest, aby Użytkownik posiadał program antywirusowy i stale go aktualizował.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu Serwisów, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania osób w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing, jak również inne próby uzyskania bezprawnego dostępu do Konta. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 4. Osoby kor technologii informatycznych nie istnieje pełne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 5. Usługodawca będzie przetwarzał do własnych celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu:
  1. adres IP osoby korzystającej z Serwisu;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystała osoba odwiedzająca Serwis;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Użytkownika;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług;
  5. informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby które go odwiedzają.
 1. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w ust. 5, osoba odwiedzająca Serwis, po wejściu na stronę główną Serwisu, jest informowana o przechowywaniu przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu ,,cookies’’ niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu lub świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników oraz osób przeglądających Serwis (takich jak komputer, smartfon, tablet itp.), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej Serwisu w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej Serwisu wybranych przez Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Każda osoba korzystająca z Serwisu może wycofać zgodę wskazaną w ust. 6, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez nią urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego korzystania z Serwisu lub jego funkcjonalności.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, tj. w celu:
  1. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkowników,
  2. zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności strony internetowej Serwisu, np. ułatwienia logowania się do Konta Użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami internetowymi Serwisu bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie,
  3. zabezpieczenia Serwisu, np. w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym,
  4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 1. Pliki ,,cookies’’ nie przechowują żadnych danych osobowych ani haseł w postaci jawnej.
 2. Zapisanie plików „cookies” w pamięci urządzenia z którego korzystała osoba odwiedzająca Serwis umożliwia również wyświetlanie jej informacji związanych z Serwisem, podczas przeglądania przez nią innych stron w Internecie.
 3. Usługodawca stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Wyróżnić można szczegółowy podział plików ,,cookies’’, wykorzystywanych przez Usługodawcę:
  1. ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
   1. niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu lub jej funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
   2. funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej:
    1. służą wzbogaceniu funkcjonalności strony internetowej Serwisu; bez nich strona internetowa Serwisu będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji Użytkownika,
    2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności strony internetowej Serwisu; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej Serwisu, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
    3. służą większości funkcjonalności strony internetowej Serwisu; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
   3. biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa Serwisu; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
  2. ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:
   1. cookies sesyjne (session cookies)- „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej Serwisu,
   2. cookies stałe (persistent cookies)- nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.
  3. ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”
   1. cookies własne (first party cookies)- cookies” umieszczone na stronie internetowej Serwisu bezpośrednio przez Usługodawcę,
   2. cookies zewnętrzne (third-party cookies)- cookies” umieszczane na stronach internetowych przez inne podmioty niż Usługodawca,
  4. ze względu na cel jakiemu służą:
   1. konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej Serwisu,
   2. bezpieczeństwo i niezawodność strony internetowej Serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej Serwisu,
   3. uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy Użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa Serwisu może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
   4. stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu; pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania strony internetowej Serwisu,
   5. procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej Serwisu oraz dostępnych na niej funkcji,
   6. reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stroną internetową Serwisu,
   7. lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
   8. analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają Usługodawcy lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj Usługodawca lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników.
  5. ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
   1. nieszkodliwe - obejmuje cookies:
    1. niezbędne do poprawnego działania strony internetowej Serwisu,
    2. potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej Serwisu, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika,
   2. badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

§11

REKLAMACJE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika na adres: [email protected].Reklamacje należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia przyczyny jej złożenia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, z uwzględnieniem procedury wskazanej w ust. 2 – 5.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Użytkownika oraz umieszczenie na stronie internetowej pod adresem https://sponsorhelp.pl
 3. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.
 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.
 5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Usługi realizowane przed wejściem w życie zmian.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Usługodawca Brand Signals Paweł Tarnowski z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 30b1 lok. 1, 03 - 984 Warszawa korzysta z plików typu „cookies” do celów statystycznych, analitycznych z wyłączeniem profilowania. Wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) za pomocą ustawień zainstalowanej przeglądarki internetowej. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na korzystanie z plików typu „cookies” należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu sponsorhelp.pl. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Regulaminie.